Follow by Email

Monday, 27 March 2017


                               A list visitors to Susan ?Ynnit's bedside  
                               in no especial order :

                               Ey-list Ennkom
                          Sleenky Itomn  
                      Setynmone Lik
                                  Moe Litenskyn
                                   Emo Li(y)tensky(i)n
                               Sikment Loyne (prof.)
                                 Sonik E.Lyment  
                                      Kloset Minney 
                                      Sokey M'Linnet
                                       Yekil Monnste 
                                 Leo/Ole Nitemynks
                               Steemin Onkyl                                    
                         Monty ( Le) Sinke     
                             Klyemin Stone
                          Melonny  Tikes
                                        Tynkelmonies / Nostlikeymen
                          Kolee ?Ynnit (ms.)
No comments:

Post a Comment